Судалгаа шинжилгээ

25/11/2015 0 Сэтгэгдэл

 

ӨМӨЗО-ны статистак мэдээлэл /2013-2014 он/

 

БНХАУ-н ДНБ хэмжээ 2014 оны байдлаар 63436,73 тэр. CNY энэ нь7,9%-р өссөн үзүүлэлт юм  үүнээс ӨМӨЗО-ны ДНБ 1776,95 тэрбум. CNY  түүнчлэн өмнөх оныхтой харьцуулхад 7,8%-р өссөн үзүүлэлт юм. Мөн нэг хүнд ноогдох ДНБ-н хэмжээ 2014 оны байдлаар 71044 CNY-д /буюу тухайн үеийн валютаар шилжүүлэх 11565 ам.доллар / хүрч өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 7,5% өссөн үзүүлэлттэй байна. Нэг хүнд ноогдох ДНБ нь тасралтгүй өсөж байгаа нь ӨМӨЗО-ны иргэдийн амьжиргааны түвшин нэмэгдэж буйг харуулах нэг баримт юм.

 

 

 

2014 он

2013 он

2012 он

2011 он

2010 он

 

ӨМӨЗО-ны ДНБ

(тэр. CNY)

1776.95

1691.65

1588.05

1435.98

1167.2

 

ӨМӨЗО-ны нэг хүнд ноогдох ДНБ (CNY)

71044

67400

63886

57974

47347

 

 

ӨМӨЗО-ны 2014 оны ДНБ-н үзүүлэлт /улирлаар/

Хүн ам

 

2014 оны байдлаар ӨМӨЗО-ны байнгийн оршин суугч хүн амын тоо 25сая 50мянга, өмнөх оныхоос 72мянган хүн амын өсөлттэй байна. Хот суурин газрын иргэд 14,9сая , хөдөө орон нутгийн иргэн 10,1саяд хүрсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулхад 0,8%-иар өссөн. Үүнээс  Эрээн хотын хүн амын хэмжээ 2014онд 74112хүн 8байнгийн оршин суугч 69854 хүн /тухайн хотод хагас жилээс дээш хугацаанд оршин суусан хүнийг хэлнэ/.

 

 

 

2014он

2013он

2012он

2011он

2010он

БНХАУ жилийн эцсээр(мян.хүн)

1367820

1360720

1354040

1347350

1340910

ӨМӨЗО жилийн эцсээр(мян.хүн)

25050

24980

24900

24820

-

 

 

Үүнээс 2013 оны байдлаар нийт хүн амын  12944мян. хүн нь эрэгтэй  12032мян. хүн нь эмэгтэй хүн байна.

ӨМӨЗО-ны сүүлийн жилүүдийн эрэгтэй эмэгтэй хүний тоо /оноор/

 

 

 

2014

2013

2012

2011

2010

Нийт хүн ам

/мян. хүн/

 

24976

24899

24817

24722

Эр /мян. хүн/

 

12944

12916

12880

12839

Эм /мян. хүн/

 

12032

11982

11937

11883

 

 

 

Үүнээс : 2013 оны байдлаар ӨМӨЗО-ны хүн амд хөдөлмөр эрхлэх боломжтой буюу 15-64 насны хүн ам 160200мянган хүн буюу нийт хүн амын 77,7%-г эзэлж байна.

 

ӨМӨЗО-ны хүн ам насны ангилалаар

2013он

2012он

2011он

0-14настай хүн /мян/

28310

28780

29000

Нийт хүн амд эзлэх хувь

13.7%

13.9%

13.7%

15-64настай хүн/мян/

160200

162610

168420

Нийт хүн амд эзлэх хувь

77.7%

78.3%

79.4%

65нас ба түүнээс настай хүн /мян/

17620

16360

14610

Нийт хүн амд эзлэх хувь

8.5%

7.9%

6.9%

 

Түүнчлэн 2014оны байдлаар ӨМӨЗО-ны ажил эрхлэгчидийн тоо 14876мян. хүн бөгөөд өмнөх оныхоос 794мян. хүнээр өссөн буюу харьцуулхад 5,6%-н өсөлттэй байна. Үүнээс хот  суурин газрын иргэд 7404мян. хүн өмнөх оны мөн үеийнхээс 11,3% өсөлттэй. Хөдөө орон нутагийн ажил эрхлэгч иргэд 4373мян.хүн буюу өмнөх оныхоос 21%-р өссөн үзүүлэлт харагдаад байна.Мөн ӨМӨЗО-ны ажилгүй иргэдийн тоо 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 238мян.иргэн буюу нийт иргэдийн 3,59%-г эзэлсэн ба БНХАУ-н нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 9260мян.иргэн буюу улсын хэмжээнд 4,1% түвшинтэй байна.

 

 

Иргэдийн дундаж орлого ба зарлага

 

ӨМӨЗО-ны бүх иргэдийн дундаж гар дээрх ирэх орлого / Disposable income / 2014оны эцсийн байдлаар20559,34 CNY ,өмнөх оныхоос 1866,45CNY буюу 9,9%-р өссөн байна. Үүнээс хот суурин газрын иргэдийн гар дээр ирэх дундаж орлого 28349,64 CNY, хөдөө орон нутгийн иргэдийн дундаж гар дээр ирэх орлого 9976,3 CNY байна.Харин 2014 оны эцсийн байдлаар ӨМӨЗО-ны нийт иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээнд гаргаж буй дундаж зарцуулалт 16258,12 CNY буюу 9,3%-р өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс  хот суурин газрын иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ авахдаа зарцуулж буй дундаж зарлага нь 20885,23CNY мөн өмнөх оныхоос 8,5% өссөн, хөдөө орон нутгийн иргэдийн дундаж зарлага 9972,24 CNY  байна.

Доорх хүснэгтээр 2013-2014 оны ӨМӨЗО-ны ард иргэдийн дундаж орлого ба зарлагыг үзүүлэв. /жилээр/

ӨМӨЗО-ны иргэдийн хэрэглээний зардал /2013-2014 он/

 

 

2014он

2013 он

Гар дээрх авах орлого  /нийт иргэдийн дунджаар. CNY /

20559.34

18692.89

Үүнээс:     Хот суурин газрын иргэдийн дунджаар

28349.64

26003.62

Хөдөө орон нутгийн иргэдийн дунджаар

9976.3

8984.92

Хэрэглээний зардал  /нийт иргэдийн дунджаар. CNY /

16258.12

14877.66

Үүнээс:     Хот суурин газрын иргэдийн дунджаар

20885.23

19243.98

Хөдөө орон нутгийн иргэдийн дунджаар

9972.24

9079.59

 

 

Хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ба инфляцын түвшин

 

ӨМӨЗО-ны инфляцын түвшин 2014оны байдлаар өмнөх оныхоос 1,6% өсөлттэй ба сүүлийн таван жилийн дунджаар инфляцын түвшин 3,3% буюу ноцтой биш хэвийн хэмжээнд байна гэж үзэж байна. Үүнээс хот суурин болон хөдөө орон нутгийн байдлаар ангилж үзвэл 2014оны байдлаар хот суурин газрын  бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт 1,7% , хөдөө орон нутгийнх 1.2% байна.ӨМӨЗО-ны хот суурийн газрын бараа бүтээгдэхүүний үнийн сүүлийн таван жилийн өөрчлөлт ба задаргааг хувьчилсан байдлаар доорх хүснэгтэд харуулав.

 

 

2014он

2013он

2012он

2011он

2010он

Бараа бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны үнийн өөрчлөлт

101.6

103.2

103.1

105.6

103.2

хүнсний бүтээгдэхүүн

102.9

106.3

105.8

113.7

109.5

ундаа тамхи архи төрлийн бүтээгдэхүүн

100.4

101.5

102.8

102.9

101.9

   хувцас малгай гутал төрлийн бүтээгдэхүүн

102.5

103.4

103.9

101.2

99.3

                      оёмол нэхмэл бүтээгдэхүүн

100.6

100.9

101.4

105.9

101

өдөр тутмын хэрэглээний бусал бүтээгдэхүүн

 

100.7

102.2

102.4

100.2

                        гоо сайхны бүтээгдэхүүн

 

100.3

101.6

100.8

100.8

                           алт мөнгө үнэт эдлэл

 

95.5

99.1

108.6

107.1

 

 

 

Дотоодын худалдаа

 

Тус жилийн эцсийн байдлаар иргэдийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны дүн нийт 562тэр. CNY  буюу 10.6%-н өсөлттэй байна. Үүнээс хот суурин газрын иргэдийн бараа бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны нийт дүн 459тэр. CNY  нийт жижиглэн худалдааны 88.2%-г эзэлж 10.6%-р өссөн байна. Харин хөдөө орон нутгийн иргэдийн жижиглэн худалдааны нийт дүн 66.5тэр. CNY  буюу 11%-р өссөн байна.Түүнчлэн үүнээс хүнсний бүтээгдэхүүн, ус ундаа, архи тамхи гэсэн нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний жижинлэн худалдааны нийт дүн 18.9 тэр. CNY  буюу 9.9% өссөн үзүүлэлттэй, Автомашины сэлбэг хэрэгсэлийн жижиглэн худалдаа 42тэр. CNY  буюу 2.5%-р буурсан, шатхуун болон түүний төрлийн бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны нийт дүн 59.4тэр. CNY  буюу 0.9%-р буурсан үзүүлэлттэй байна. Доорх хүснэгтээр 2014 оны ӨМӨЗО-ны бараа бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны нийт дүнг үзүүлэв.

 

 

 

2014 он

Өөчлөлт/өмнөх оныхтой харьцуулхад %/

Бараа бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны нийт дүн   /тэр. CNY /

561.9

10.6

Хот суурин газар

495.5

10.6

Үүнээс: Хот газар

374.5

9.8

Хөдөө орон нутаг

66.49

11.0

 

 

 

Гадаад худалдаа, аялал жуулчлал

 

Гадаад худалдаа:

 

ӨМӨЗО-ны Гаалийн ерөнхий газрын мэдээгээр 2014 оны нийт гадаад худалдааны дүн 14.5 тэр. ам доллар өмнөх оныхоос 21.4%-р өссөн байна. Үүнээс нийт импорт 8.16 тэр.ам доллар 3.3%-р өссөн, нийт экспорт 6.4 тэр. ам доллар 56.2%-р  өссөн үзүүлэлттэй байна.Үүнээс энгийн худалдааны нийт дүн 8.04тэр. амдоллар, хилийн худалдааны нийт дүн 3.57тэр. амдоллар, дахин боловсруулалт хийгдсэн гадаад худалдааны нийт дүн 0.26тэр. амдолларт хүрээд байна.

Нэгж:/сая.ам доллар/

 

 

2014 он

Өөрчлөлт /өмнөх оныхтой харьцуулхад %/

Нийт гадаад худалдааны дүн

14550

21.4

Нийт экспорт

6390

56.2

Үүнээс:   энгийн худалдаа

5060

73.8

  Хилийн худалдаа

440

11.2

  Дахин боловсруулалт хийсэн         худаладаа

180

25.7

Нийт импорт

8160

3.3

Үүнээс: Энгийн худалдаа

2980

-20.5

Хилийн худалдаа

3130

-14

Дахин боловсруулалт хийсэн худаладаа

80

-39.1

 

 

 

2013 оны байдлаар ӨМӨЗО-ны импортын бараа бүтээгдэхүүний төрлөөр ангилвал/доорх хүснэгтээс харна уу/ нийт дүнгээр нэгдүгээрт уул уурхайн бүтээгдэхүүн  368.31 сая.амдоллараар орсон байна. 

 

ӨМӨЗО-ны 2013оны импортын бүтээгдэхүүний дүн, бараа бүтээгдэхүүний ангиллаар

Нэгж: сая.амдоллар

 

 

2013он

Нийт импортын дүн

7899.9

Үүнээс :  Амьд амьтан ба амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн

517.27

Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн

26.73

Амьтны гаралтай тос: Хүнсний тосон бүтээгдэхүүн: амьтан ургамлын гаралтай тос

6.67

Хүнс, ус ундаа, архи тамхи, болон орлох бүтээгдэхүүн

32.55

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн

3683.1

Арьс ба арьсан эдлэл, аялалын хэрэгсэл, гар цүнх ба түүний төрлийн бүтээгдэхүүн

21.26

Мод ба төрлийн бүтээгдэхүүн, модны нүүрс, зөөлөн мод,

1388.66

Нэхмэлийн түүхий эд ба нэхмэл бүтээгдэхүүн

49.42

Байгалийн гаралтай таримал сувд, үнэт чулуу, алт ба үнэт алтан эдлэл,

4.68

Бусад

0.43

 

 Аялал жуулчлал:

 

2014 оны дотоодын болон гадаадын нийт аялал жуулчлалын хэмжээ 1671000 хүн өмнөх оныхоос 3.4%-н өсөлттэй, үүнээс дотоодын жуулчлагч 74149000 хүн 12.1%-н өсөлттэй. Жуулчлалын нийт валютын орлого 1тэр.амдоллар буюу 4.2% үүнээс дотоодын жуулчлалын орлого 174.5 тэр.CNY ба 29.9%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

2013-2014 оны эцсийн байдлаар ӨМӨЗО-ны аялал жуулчлалын үзүүлэлт

 

 

 

2013он

2014 он

Тоо хэмжээ

Тоо хэмжээ

Нийт жуулчлал /хүн/

67,746,136

75,820,000

Дотоодын жуулчлал

66,130,000

74,149,000

Гадаадын жуулчлал/монголын иргэдийг хассан байдлаар/

1,616,136

1,671,000

Жуулчлалын орлого/тэр. юань/

140.35

 

Үүнээс: валютын орлого /мян. ам доллар/

962,290

1,000,000

Дотоодын орлого /мян. CNY /

134,373,000

174,500,000

Нэг хүний дундаж өртөг

670

-

 

 

 

ӨМӨЗО-ны цалингын доод хэмжээ

 

ӨМӨЗО-ны засгийн газрын цалингын доод хэмжээг тогтоосноор тогтоосноор ӨМӨЗО-ны нийт нутгийг 4бүс нутагт хувааж үзэх ба 1дүгээр бүс нутагт хамаарагдах Хөххот, Эрээн хот, Манжуур зэрэг хотуудын цалингын доод хэмжээ сарынхаар 1500 CNY, цагаар 12.2 CNY. Харин 2015 оны 07р сарын 01ны ӨМӨЗО-ны засгийн газрын  мэдээгээр Нэгдүгээр бүс нутаг буюу Хөх хот, Эрээн хот , Манжуур хот зэргийн сарын цалингын доод хэмжээ 1640 CNY, харин цагаар тооцох бол 13.3 CNY болсон байна.

 

Эрээн хотын статистак мэдээлэл /2013-2014 он/

 

БНХАУ-н ДНБ хэмжээ 2014 оны байдлаар 63436,73 тэр. CNY энэ нь7,9%-р өссөн үзүүлэлт юм  үүнээс ӨМӨЗО-ны ДНБ 1776,951 тэрбум. CNY байна. Энэ өмнөх оныхтой харьцуулхад 6,8%-р өссөн үзүүлэлт юм. Харин эрээн хотын ДНБ нь 2014 оны байдлаар 8,8 тэр. CNY буюу 8839,6 сая. CNY өмнөх оныхтой харьцуулахад 8,9% -р тасралтгүй өсөж байгаа үзүүлэлт юм.Үүнээс гадна ДНБ-ы хэмжээгээр Эрээн хот ӨМӨЗО-ны хэмжээнд 4рт орсон үзүүлэлттэй байна / ДНБ-ы хэмжээгээр  ӨМӨЗО-ны хэмжээнд 1рт Шилийн хот 20750сая. CNY орсон байна /  Мөн нэг хүнд ноогдох ДНБ-н хэмжээ 2014 оны байдлаар 133сая 462 CNY-д хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Нэг хүнд ноогдох ДНБ нь тасралтгүй өсөж байгаа нь Эрээн хотын иргэдийн амьжиргааны түвшин нэмэгдэж буйг харуулах нэг баримт юм.

 

Эрээн хотын ДНБ-н сүүлийн таван жилийн өөрчлөлт

 

 

 

2014

2013

2012

2011

2010

             ӨМӨЗО-ны ДНБ

             (сая. CNY)

1776951

1691650

1588058

1435988

1167200

           Эрээн хотын ДНБ

               (сая. CNY)

8839.6

7904.1

6832.4

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх